Εγγυήσεις

Franke

Η εγγύηση για τα κατασκευαστικά ελαττώματα των συσκευών Franke ισχύει για 2 έτη από την ημερομηνία αγοράς. Ο πελάτης οφείλει να πληροφορεί την FRANKE σχετικά με όλα τα ελαττώματα έως και 2 μήνες από την αγορά. Η FRANKE πρέπει να λαμβάνει πάντα την απόδειξη αγοράς που δηλώνει το σημείο πώλησης/λιανικής πώλησης, την ημερομηνία αγοράς και τον αριθμό αναγνώρισης του προϊόντος.
Η εγγύηση του κατασκευαστή ισχύει μόνο υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
– Η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο σε ένα ιδιωτικό νοικοκυριό.
– Η συσκευή εγκαταστάθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και σε συμμόρφωση προς όλους τους απαραίτητους κανονισμούς ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες χρήσης.
– Η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στις οδηγίες χρήσης.
– Όλες οι επισκευές πραγματοποιούνται από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Franke και χρησιμοποιούνται ανταλλακτικά της Franke.
– Ο αριθμός μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός πάνω στο προϊόν δεν τροποποιήθηκε, διαγράφηκε, αφαιρέθηκε ή έγινε δυσανάγνωστος με άλλο τρόπο.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η Franke θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει τα ελαττωματικά εξαρτήματα για τον πελάτη χωρίς χρέωση.
Η FRANKE έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει την ελαττωματική συσκευή με μία ίδιας αξίας, αν η βλάβη συμβαίνει κατ‘ επανάληψη ή αν τα έξοδα επισκευής δεν σχετίζονται με την αξία των προϊόντων.
Δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα επισκευής ή αντικατάστασης της συσκευής πέρα από την περίοδο εγγύησης των 2 ετών.

Ρήτρες Αποκλεισμού
Η παρούσα εγγύηση της Franke δεν καλύπτει τα έξοδα επισκευής ή ανταλλακτικών που προκύπτουν από τους ακόλουθους λόγους:
– Δεν τηρήθηκαν οι οδηγίες χρήσης ή συντήρησης από το παρεχόμενο εγχειρίδιο.
– Η συσκευή λειτουργούσε με αμελή χειρισμό ή με υπερβολικά ακατάλληλο τρόπο.
– Η συντήρηση ή η επισκευή πραγματοποιήθηκε από ένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο ή τον πελάτη ή/και δεν χρησιμοποιήθηκαν αυθεντικά ανταλλακτικά.
– Εξαιτίας μιας βλάβης κατά τη μεταφορά ή βλάβης που προέκυψε από ανωτέρα βία ή/και περιστατικά που δεν μπορούν να προσδιοριστούν ως κατασκευαστικά ελαττώματα της συσκευής.
– Ανταλλακτικά που αφαιρούνται, όπως χερούλια, λαμπτήρες, εμαγιέ ή γυάλινα μέρη, εξωτερικοί σωλήνες και όλα τα εξαρτήματα και φθειρόμενα μέρη δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση, εκτός κι αν μπορεί να αποδειχθεί ότι έχουν κατασκευαστικά ελαττώματα.
– Βλάβες που προκαλούνται στο προϊόν από τον εγκαταστάτη και σφάλματα λειτουργίας που προκαλούνται από λανθασμένη εγκατάσταση.
– Ελαττώματα στα συστήματα και τα εξαρτήματα με τα οποία συνδέεται η συσκευή. Ο πελάτης οφείλει να πληρώνει τα έξοδα οποιασδήποτε τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και των ανταλλακτικών, στην περίπτωση που απαιτείται από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών ένας εξουσιοδοτημένος υπάλληλος.

Οριοθέτηση Περιοχής
Η παρούσα εγγύηση από τη Franke ισχύει για την περιοχή της δηλωθείσας χώρας από το δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών. Συσκευές που πωλούνται ή χρησιμοποιούνται σε άλλες χώρες, καλύπτονται από την εγγύηση του ομίλου Franke Group company στην αντίστοιχη χώρα.

Περιορισμοί Ευθύνης Κατασκευαστή
Η Franke δεν αποδέχεται καμία απολύτως ευθύνη για ζημιές σε ανθρώπους,ιδιοκτησία ή ζώα που προκλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης προς τις οδηγίες χρήσης του εγχειριδίου, ιδιαίτερα όσον αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση της συσκευής.

Λήξη της εγγύησης
Μετά το πέρας της 24μηνης περιόδου εγγύησης, όλες οι τηλεφωνικές κλήσεις στην εξυπηρέτηση πελατών για επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων, πρέπει να καλύπτονται από τον πελάτη, σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους της εξουσιοδοτημένης εξυπηρέτησης πελατών της Franke. Σε περίπτωση που ένα ελαττωματικό προϊόν επισκευάζεται ή αντικαθίσταται, η εγγύηση ισχύει για το επισκευασμένο ή το νέο προϊόν μόνο για την ίδια χρονική περίοδο της αυθεντικής εγγύησης του προϊόντος. Αν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με τη FRANKE για τηλεφωνική εξυπηρέτηση, θα πρέπει να έχετε την απόδειξη αγοράς και τα ακόλουθα στοιχεία:
–– Αρ. μοντέλου/σειριακό αρ./αρ. προϊόντος
Θα βρείτε αυτές τις πληροφορίες στην ετικέτα της συσκευής.
–– Ημερομηνία αγοράς